Dio 1. OPĆI UVJETI (KLIJENT) 

Umjetnost. 1. Primjenjivost

Sadašnji KLIJENT prodaje vrijedi i čini sastavni dio svih ugovora o kupnji sklopljenih od strane ICS-a za savjetovanje i financije (u daljnjem tekstu "Pružatelj usluga"), kao i svih ponuda, ponuda, usluga i isporuka koje pruža Pružatelj usluga.

KLIJENT Kupca ili drugih strana nikada nisu primjenjivi, osim ako se pismeno ne dogovori drugačije.

Pristajanjem na ovog KLIJENTA, Kupac gubi pravo zahtijevati primjenjivost drugog KLIJENTA.

KLIJENT Kupca (ili drugih strana) izričito je isključen kao neprikladan. Ako u bilo kojem trenutku članak ili više članaka ovog KLIJENTA postanu nevaljani, ostali članci sadržani u ovom dokumentu ostaju na snazi ​​za stranke.

Izmjene ovih KLIJENTA mogu se dogovoriti samo u pisanom obliku, uz potpise ovlaštenih predstavnika stranaka. Nadalje, odobrene varijacije posebnih ugovora o kupnji ne primjenjuju se na bilo koje druge takve ugovore, osim ako nisu izričito potvrđene u pisanom obliku.

Umjetnost. 2. Definicije

Savjeti / Savjeti / Savjetovanje: Podaci koje Davatelj usluga dijeli s Kupcem ne mogu se smatrati pravno obvezujućim mišljenjem, službenim savjetom itd., Osim ako Kupac nije izričito zatražio pripremu „poreznog mišljenja“ ili „pravnog mišljenja“ i ako je dobio dokumente s takvim naslovima potpisao jedan od starijih partnera Pružatelja usluga.

Umjetnost. 3. Ugovori

 • Bilo koji ugovor sklopljen između Davatelja usluga i Kupca uključuje i udovoljava ovim KLIJENTIMA. Niti jedan drugi KLIJENT se neće prijaviti ako se stariji ICS partner izričito na to pismeno ne složi.
 • Narudžba kupca za uslugu Pružatelja usluga smatrat će se prihvaćenom tek nakon što Pružatelj usluga primi i odobri ispunjeni obrazac za narudžbu, detalje o računu, pismo o angažmanu (ili sličan dokument) i dokumentaciju o dubinskoj provjeri kupaca. Ako provjera prošlosti kupca donese negativne rezultate, narudžba će se poništiti.

Ako se odluka o otkazu temelji na razlozima iz čl. 15 (nezakonite radnje) ili sumnje u takve radnje, što dovodi do neadekvatnog dosjea za usklađenost, a Kupac odbija pružiti detalje o svom identitetu ili identitetu drugih pojedinaca koji sudjeluju u strukturi kako bi se smanjio procijenjeni rizik, a zatim Kupac neće se nadoknaditi za bilo kakve već uplaćene predujmove.

Davatelj usluga također će uputiti kupca e-poštom. Prepiska će također biti predmet ovih KLIJENTA.

 • Kupac razumije da je ugovor s Davateljem usluga sklopio prema ovim KLIJENTIMA u svojstvu nalogodavca, a ne agenta koji zastupa drugu osobu ili djeluje u njihovo ime. Stoga Kupac preuzima osobnu odgovornost za pokrivanje naknada davatelja usluga. Ako je pružatelj usluga ugovorio pružanje računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga od tvrtke, čelnik tvrtke dat će osobna jamstva za plaćanje naknada pružatelju usluga.

Umjetnost. 4. Navedene informacije

 • Pružatelj usluga pružit će kupcu podatke prema najboljem znanju, oslanjajući se na njegovu stručnost i iskustvo u poreznom i zakonskom području.

Podaci koje se dostavljaju kupcu ovisit će o specifičnim okolnostima povezanim s kupcem i određenim situacijama koje pružatelj usluga ne može unaprijed predvidjeti ili procijeniti.

 • Kupcu se savjetuje da se uvijek savjetuje sa svojim pravnim / poreznim savjetnikom i / ili knjigovođom prije potpisivanja sporazuma.
 • Podaci koje Kupcu daje Davatelj usluga ovise o trenutnoj / razumno predvidljivoj sudskoj praksi i zakonodavstvu u to određeno vrijeme. Ne može se protumačiti kao jamstvo ili jamstvo da će bilo koje od njih dvoje ostati nepromijenjeno.

Umjetnost. 5. Usluge trećih strana

 • Davatelj usluga ima pravo koristiti usluge trećih strana kada pruža usluge za Kupca.
 • Davatelj usluga ne snosi odgovornost za nedostatke takvih strana, ako može dokazati da je odabrao stranke s dužnom odgovornošću.

Umjetnost. 6. Otvaranje bankovnog računa

 • Pružatelj usluga uložit će razumne napore u pružanje pomoći Kupcu kroz postupak otvaranja bankovnog računa.
 • Pružatelj usluga ne snosi odgovornost u slučaju da banka odbije Kupca po vlastitom nahođenju.
 • U slučaju odbijanja, Pružatelj usluga pomoći će klijentu da se prijavi za drugi račun bez dodatne naknade (i dalje je odobrenje zahtjeva prema nahođenju banke).

Umjetnost. 7. Useljavanje

 • Pružatelj usluga neće snositi odgovornost za odbijanje dozvole ako Kupac nije predao potrebne dokumente.
 • Pružatelj usluga neće snositi odgovornost ako Služba za imigraciju i naturalizaciju odbije kupca. Nijedna institucija u Nizozemskoj ne može jamčiti prihvaćanje.
 • Pružatelj usluga neće snositi odgovornost za sadržaj poslovnih planova Kupca ili za odbijanje financiranja / dozvole / itd. na temelju poslovnih planova.

Umjetnost. 9. Tajnik / lokalni predstavnik

 • Rok trajanja sporazuma za službe tajnika / lokalno zastupanje je godinu dana.
 • Ugovor će se automatski produžiti ako Kupac ne pošalje pisanu obavijest o njegovom raskidu tri mjeseca prije njegova završetka.

Umjetnost. 10. Računovodstvo

 • Kupac mora dostaviti dokumente potrebne za računovodstvo (ili podnošenje poreznih prijava) u prihvatljivom roku: ne više od mjesec dana nakon završetka obračunskog razdoblja.
 • Davatelj usluga izvršavat će svoje obveze koristeći se podacima koje je dostavio Kupac. Pružatelj usluga neće biti odgovoran za kašnjenja u podnošenju poreznih prijava ako Kupac nije na vrijeme dostavio potrebne papire (do petnaest dana nakon završetka obračunskog razdoblja).

Umjetnost. 11. Osnivanje tvrtke

 • Naknada za osnivanje subjekta uključuje samo registraciju tvrtke, odnosno javnobilježnički akt i registraciju u Trgovačkoj komori.
 • Davatelj usluga odgovoran je samo za registraciju tvrtke.
 • Kupac je odgovoran za samo poduzeće.
 • Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za kašnjenja uzrokovana "nepredviđenim okolnostima", tehničkim problemima u Trgovačkoj komori i drugim događanjima izvan sfere nadzora Pružatelja usluga.

Umjetnost. 12. Ponude

 • Ponude koje je izdao davatelj usluga ne predstavljaju obvezujuće ponude.
 • Narudžba kupca predstavlja ponudu za sklapanje ugovora o kupnji s Pružateljem usluga u skladu s ovim KLIJENTOM i svim relevantnim ponudama Pružatelja usluga.
 • Davatelj usluga može takvu ponudu prihvatiti u pisanom obliku, usmeno ili započinjanjem izvršavanja obveza kao za bilo koji ugovor o kupnji.

Umjetnost. 13. Dostava usluge, odgovornost

 • Očekivani datum završetka usluge koju pruža pružatelj usluga treba smatrati procjenom. Ipak, davatelj usluga uložit će sve razumne napore da slijedi preliminarni raspored.
 • Ako Davatelj usluga zaostaje ili Kupac nije zadovoljan izvedbom usluga, Kupac mora obavijestiti upravu Davatelja usluga u roku od petnaest radnih dana od pojave problema.
 • Nakon što prođe petnaest radnih dana, Davatelj usluga neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu, npr. Nastalu kašnjenjem.
 • Pružatelj usluga ne može biti odgovoran za neizvršene zadatke koji ovise o odlukama koje su donijele treće strane po vlastitom nahođenju, posebno Porezna uprava u slučaju registracije PDV-a, banka u slučaju podnošenja zahtjeva za bankovni račun ili Imigracija i naturalizacija Usluga u slučaju podnošenja zahtjeva za imigracijsku dozvolu.
 • Pružatelj usluga može snositi odgovornost za neispunjenje zadatka samo zbog namjernog zadavanja ili zanemarivanja. Odgovornost Davatelja usluga ne može premašiti vrijednost ugovora za određenu uslugu. Pružatelj usluga ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedične gubitke, uključujući gubitak zarade.
 • Ako kupac odmah prijavi problem, davatelj usluga će jamčiti potpunu potporu, najbolje što može, da pomogne kupcu tako što će stariji partner riješiti problem.
 • Ako kupac ne uspije odmah prijaviti, davatelj usluga i dalje će jamčiti punu podršku, najbolje što može, ali uzimajući u obzir čl. 13, 3).

Umjetnost. 14. Obveze kupaca

 • Kupac jamči i jamči Davatelju usluga i njegovim predstavnicima da su podaci koje je Kupac dostavio bili točni u to vrijeme i da se očekuje da će u dogledno vrijeme ostati točni.
 • Kupac nije bio angažiran i neće se baviti nezakonitim radnjama u svom prošlom, sadašnjem i budućem poslovanju.
 • Kupac trenutno nije u stečaju, nesolventnosti ili odgađanju plaćanja. Trenutno nije u sukobu s nacionalnom poreznom upravom u vezi s bilo kojim određenim poreznim položajem.
 • Kupac će odmah obavijestiti Davatelja usluga ili njegovog predstavnika o svim promjenama podataka koje je pružio.
 • Kupac će slijediti upute dane u ponudi.
 • Kupac neće otkriti sadržaj svojih razgovora s Voditeljem računa, Savjetnikom ili drugim predstavnicima Pružatelja usluga, osim ako je na to zakonski obvezan. Podijeljene informacije i rasprave strogo su povjerljivi.

Umjetnost. 15. Neposredni raskid ugovora

 • Pružatelj usluga može odjednom raskinuti ugovor za svoje usluge na bilo koje naznake da bi Kupac mogao sudjelovati u financiranju terorizma, pranju novca ili drugim nezakonitim radnjama.
 • Ugovor se može raskinuti odmah ako Kupac odbije razmotriti i / ili ne udovolji dodatnim zahtjevima za dubinsku skrb u svrhu poštivanja Direktive o pranju novca (regulativa EU) i / ili Nizozemski WWFT.
 • Kupac je odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu Davatelju usluga. U takvim situacijama Kupac neće dobiti povrat novca.

Umjetnost. 16. Dodatni troškovi i troškovi

 • Pružatelj usluge može naplatiti naknadu za provjere prošlosti Kupca i bilo koje druge osobe koja kontaktira Davatelja usluga kao predstavnik ili obavještajac Kupca.
 • Ako se takve naknade naplaćuju, Davatelj usluga će prethodno obavijestiti Kupca i nastaviti samo uz njegovo / njezino odobrenje. Dobavljač usluga jamči da neće biti skrivenih troškova.

Umjetnost. 17. Povremena ili dodatna dubinska analiza

 • Kupac mora na zahtjev poslati Pružatelju usluga potvrdu o ponašanju.
 • Davatelj usluga može zatražiti od Kupca dodatnu detaljnu skrb iz sljedećih razloga:

- važenje starih dokumenata;

- pravna osnova za traženje dodatnih detalja;

- obavljanje rutinske provjere kako je predviđeno nacionalnom regulativom za borbu protiv pranja novca;

- primanje novih podataka ili zahtjeva za dubinskom provjerom od službenog tijela, javnog bilježnika ili druge nadležne organizacije;

 • Ako kupac ne udovolji zahtjevu u razumnom roku (dva tjedna do 30 dana) i mogućnosti, unatoč poslanim podsjetnicima, davatelj usluga ima pravo na trenutni raskid ugovora. U takvim slučajevima davatelj usluga zadržava sve plaćene iznose.

Umjetnost. 18. Uvjeti plaćanja

 • Vrijednost ugovora dospijeva trideset dana nakon izdavanja računa, osim ako su se stranke složile s drugim aranžmanom u pisanom obliku ili ako je kupac ostvario popust. U slučaju popusta uplata se mora izvršiti na datum narudžbe.
 • Ako kupac ne uspije doznačiti bilo koji dospjeli iznos pružatelju usluga do navedenih datuma, tada će morati platiti kamate na nepodmireno plaćanje plus 3 posto godišnje. Kamate će se akumulirati svakodnevno od datuma kada je plaćanje dospjelo do stvarnog datuma plaćanja preostalog iznosa.
 • Pružatelj usluga može zahtijevati hitno poštivanje obveza kupca ako kupac padne u stanje bankrota, nesolventnosti ili ako sačuva svoje bankovne račune.
 • Davatelj usluga može prema vlastitom nahođenju zahtijevati plaćanje unaprijed (djelomično ili potpuno) u vezi s bilo kojim iznosom koji kupac plaća ili zatražiti od kupca da pruži treće strane za te iznose na zadovoljstvo pružatelja usluga. Također davatelj usluga može zahtijevati prijenos uplate putem neopozivog akreditiva koji je potvrdila prihvatljiva banka. U svakom slučaju, neuspjeh Kupca može dovesti do obustave isporuke usluga Davatelja usluga.

Umjetnost. 19. Troškovi otkazivanja

 • Nakon što Kupac izvrši narudžbu, mora platiti Pružatelju usluga punu cijenu usluge, čak i ako odluči otkazati usluge Pružatelja usluga, osim ako pružanje usluge (npr. Tajnička podrška) još nije započelo I Usluga Davatelj još nije izdao nijednu fakturu.
 • Kupcu se neće vratiti povrat u cijelosti ako raskine ugovor iz razloga navedenih u čl. 13, osim ako Pružatelj usluga nema dovoljno vremena za ublažavanje problema. Potrebno vrijeme može ovisiti o drugim stranama, tako da se ne može iznijeti točna procjena. Ako se dobavljač usluge pokaže da ne može ispraviti problem, možda će smatrati prikladnim povrat novca kupcu za određenu uslugu.
 • Povrat novca za osnivanje tvrtke ne može se odobriti nakon stvarnog osnivanja subjekta (i registracije u Trgovačkoj komori). Izvedeni posao i stvoreni entitet uključuju troškove koji se jednom plaćenim ne mogu nadoknaditi.

Umjetnost. 20. Računovodstveni / administrativni troškovi

U slučaju da kupac odluči prebaciti svoje računovodstvo na drugog davatelja, računovođa davatelja usluga dovršit će prijenos uz naknadu od 750 eura.

Umjetnost. 21. Komunikacija

Slanje elektroničkih poruka Pružatelju usluga na rizik je Kupca. Pružatelj usluge neće biti odgovoran ili nepogrešiv za nepotpuni ili netočni dolazak ili nedolazak poruke poslane elektroničkim putem.

Umjetnost. 22. Povjerljivost

 • Kupac će čuvati u tajnosti sve dobivene informacije u vezi s postupcima, korporativnim informacijama i pojedinostima koje mu je dao Davatelj usluga.
 • Kršenje ovih uvjeta od strane Kupca pružit će Pružatelju usluga pravo na ukidanje svih usluga, bez obzira na njihovu prirodu.

Umjetnost. 23. Nadležni sudovi i primjenjivi zakoni

Sve sporove rješavat će bez iznimke nizozemski nadležni sudovi, osim ako su se stranke pismeno dogovorile o različitim aranžmanima.

 

Dio 2 - Uvjeti i odredbe Računovodstvena služba

          
Ugovor o knjigovodstvenim uslugama poreza (NL)

BUDUĆI DA Klijent želi dobiti određene knjigovodstvene usluge od ICS ADVISORY i pristaje angažirati ICS ADVISORY kao neovisnog za obavljanje ovih usluga, a ICS ADVISORY ovime pristaje pružiti takve usluge Klijentu.

SADA SE, s obzirom na ovdje sadržane međusobne sporazume i sporazume, ugovorne strane slažu o sljedećim uvjetima:

 1. Trajanje ugovora

Ovaj ugovor stupa na snagu POČETNI DATUM. Nastavlja na snazi ​​tijekom razdoblja od jedne „knjižne godine“. Ugovor će se automatski produžiti ako Klijent ne raskine ugovor u pisanom obliku tri mjeseca prije kraja svake uzastopne knjižne godine.

 1. Određeni predstavnik klijenta

Da bi se osigurala učinkovita komunikacija i učinkovit postupak dizajniranja između Klijenta i

ICS SAVJETOVATELJ, Klijent se slaže da odredi jednog predstavnika koji će izravno raditi s ICS SAVJETOVATELJEM.

Informacije o imenovanom predstavniku klijenta:

 

Ime: ______________________________________

 

Telefon: ______________________________________

 

E-adresa: _______________________________________

 1. Knjigovodstvene usluge

Prema uvjetima i odredbama navedenim u ovom Ugovoru, ICS SAVJETOVATELJ ovime pristaje pružiti sljedeće usluge Klijentu:

 • Porez na PDV se vraća. ICS SAVJETOVAČ će pripremiti tromjesečne povrate PDV-a na temelju danih računa o prodaji i kupci i bankovnih izvoda / knjige gotovine. Ti će dokumenti morati biti poslani pred ICS SAVJETOVANJE 24. u mjesecu.
 • Priprema godišnjeg izvješća na kraju svake knjižne godine.
 • Polaganje godišnjeg izvješća u Nizozemskoj gospodarskoj komori.
 • Popunjavanje godišnje prijave poreza na dobit u roku od 6 mjeseci nakon završetka godina.

Uz to, ICS SAVJETOVATELJ može izvršiti dodatne knjigovodstvene usluge za Klijenta, ako Klijent to zatraži, a ICS SAVJETOVNIK pristane na to. Međutim, sve usluge koje nisu posebno opisane u ovom potvrdnom listu nisu uključene u naknadu za knjigovodstvo i klijentu će se posebno naplatiti.

Klijent će ICS SAVJETOVATELJU pružiti opunomoćenika koji će djelovati u ime Klijentove tvrtke posebno za odnose s poreznim vlastima. Osim toga, Klijent će odobriti upute poreznim vlastima da svu poreznu korespondenciju izravno proslijede Odjelu računovodstva ICS SAVJETNIŠTVA (u Bredi). U tu svrhu dodali smo Dodatak A (Proxy) ovom listu s potvrdom.

 1. Korištenje usluga trećih strana

ICS SAVJETOVATELJ ima pravo koristiti usluge trećih strana kada pruža usluge Klijentu.

 1. Naknada za knjigovodstvene usluge

Uzimajući u obzir usluge koje će pružiti ICS SAVJETOVATELJ, Klijent se obvezuje nadoknaditi ICS SAVJETOVATVO za pružene usluge kako slijedi:

Usluge Iznos bez PDV od 21%
Naknada za računovodstvo po 0-100 računa 395 € po tromjesečju (3 mjeseca)
Dodatna naknada za više od 100 računa 75 eura po tromjesečju (3 mjeseca) - za dodatnih 100 mutacija
Porezno savjetovanje / izvještaji mlađeg savjetnika 90 € na sat
Porezne konzultacije / izvještaji starijih partnera 155 € na sat
Povrat VIES primjenjiv s pomaknutim PDV-om 35 € po povratku
Prigovor na fiskalna pitanja € 90
U slučaju porezne revizije ili istrage / posjeta Držač od 675 €
Započnite sastanak sa svima koji u ime Klijenta dođu na sastanak sa ICS SAVJETNICOM ili dolaze radi informiranja o klijentu 90 € na sat
 1. Troškovi i troškovi

Pored gore navedenih naknada, Klijent će nadoknaditi ICS-u SAVJETOVATELJ za sve slučajne troškove i izdatke koje je pretvorio ICS-SAVJETNIČKO obavljajući za Klijenta usluge navedene u ovom Kontaktu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izmjene koje treba izvršiti podnesen nakon datuma podnošenja, obrade predstavki i prigovora na fiskalna pitanja i slične troškove. Troškovi i troškovi fakturirat će se klijentu po satnici od 90 €, ex. PDV.

Ako je vašoj tvrtki dodijeljen status visokog rizika (na temelju vaših poslovnih aktivnosti ili pozadine), ICS SAVJETOVANJE može klijentu naplatiti polog do 995 eura.

Uvijek ćemo unaprijed potvrditi troškove ili procjenu troškova.

 1. Plaćanja

Sve (tromjesečne) isplate moraju se platiti unaprijed. Ako uplata ne bude primljena na vrijeme, ICS SAVJETOVAČ ima pravo zaustaviti svoje usluge i tromjesečna prijava PDV-a može se odgoditi, što može rezultirati novčanim kaznama (i dodatnim naknadama).
ICS SAVJETOVANJE će predati svoju prvu fakturu za usluge rezervacije, nakon što od klijenta primimo zadatak, a svoje usluge započet će nakon primitka uplate.

 1. Ovlašteno terećenje

Klijent prihvaća potpisivanje obrasca za izdavanje naloga koji ICS SAVJETOVATELJU daje dopuštenje za slanje ponavljajućih uputa za prikupljanje podataka od tvrtke do banke za terećenje vašeg (nizozemskog) korporacijskog bankovnog računa.

 1. Odgovornost klijenta

Klijent će biti jedini odgovoran za pružanje ICS SAVJETOVAO svih podataka, računa, podataka i dokumenata potrebnih za obavljanje Usluga dogovorenih ovim Ugovorom. Klijent će ICS SAVJETNO dostaviti sve potrebne dokumente i račune na kraju svakog mjeseca. Najkasnije se moraju poštivati ​​sljedeći rokovi:

 • Za prvu četvrtinu ICS SAVJETOVAČ mora dostaviti dokumente najkasnije 10. travnja.
 • U drugom tromjesečju ICS SAVJETOVAČ mora dostaviti dokumente najkasnije 10. srpnja.
 • Za treću četvrtinu ICS SAVJETOVAČ mora dostaviti dokumente najkasnije 10. listopada.
 • Za četvrto tromjesečje ICS SAVJETOVAČ mora dostaviti dokumente najkasnije 10. siječnja.

Klijent prihvaća i suglasan je da je za točnost financijskih podataka danih ICS ADVISORY isključiva odgovornost Klijenta. ICS SAVJETOVALNIK se neće smatrati odgovornim za izradu netočnih financijskih izvještaja, evidencija i računa ili bilo kojih drugih financijskih izvještaja ako se financijski podaci dostavljaju na temelju netočnih podataka koje daje Klijent.

ICS SAVJETOVANJE može zatražiti odobrenje Klijenta prije podnošenja porezne prijave ili godišnjeg izvješća. Odgovornost je klijenta da odmah reagira i izbjegne kašnjenje s podnošenjem kazne.

 1. Ubrzani postupak i administrativni troškovi

Ako Klijent preda potrebne dokumente nakon roka spomenutog u stavku 7., ICS SAVJETOVAČ će od svakog klijenta naplatiti administrativnu pristojbu od 67 eura. Slične naknade će se dogoditi u slučaju hitnih zahtjeva koje treba razmotriti u ograničenom vremenskom okviru. ICS SAVJETOVAO može navesti alternativne naknade, ovisno o situaciji.
Ako Klijent preda potrebnu dokumentaciju mjesec dana nakon što prođe krajnji rok, ICS SAVJETNIČKA može mu naplatiti administrativne troškove u iznosu od 67 €, a klijent mora razmotriti zakašnjelo podnošenje kazne koje porezne vlasti naplaćuju. Mogu se pojaviti dodatne naknade koje bi se mogle usprotiviti „procjenjenoj” procjeni (porezne vlasti).

 1. Međusobna predstavljanja
 • Izjave klijenta: Klijent izjavljuje i jamči da:
 • pridržavat će se nizozemskog zakona pri korištenju Usluga;
 • izvršenje, isporuka i izvršavanje ovog Ugovora propisno su odobreni i neće biti u suprotnosti s bilo kojim obvezama Klijenta, bilo da proizlaze iz ugovora, djelovanja zakona ili na drugi način;
 • ovaj ugovor predstavlja valjanu i pravno obvezujuću obvezu s ICS SAVJETOVAČEM; i
 • klijent ima sva potrebna prava da imenuje ICS ADVISORY za svog knjigovođu.

(B) Zastupništva od strane ICS SAVJETOVALNOG: ICS SAVJETOVANJE zastupa i jamči da:

 • pridržavat će se nizozemskog zakona u obavljanju Usluga;
 • ne postoje ugovori i / ili restriktivni ugovori koji sprečavaju potpuno izvršavanje dužnosti i obveza ICS SAVJETOVAČA prema ovom ugovoru; i
 • ICS SAVJETOVAČ ima potrebne kvalifikacije, znanje i iskustvo za izvršavanje dužnosti i obveza iz ovog Ugovora;
 1. Naknada za prijenos

Ako Klijent želi knjigovodstvene usluge prenijeti na drugog knjigovođu, mora o tome obavijestiti ICS SAVJETOVAČ tri mjeseca prije kraja prve knjižne godine. Raskid mora biti u pisanom obliku. ICS ADVISORY naplatit će 395 € za prijenos svih dokumenata i digitalnih datoteka Klijenta svom novom knjigovođi i surađivati ​​u vezi s tim. Ovo je neobavezna usluga.

 1. Ograničenje odgovornosti

ICS je odgovoran za neizvršenje ili odgađanje zadatka samo ako je dokazano da je neizvršenje ili odgodu uzrokovano namjernim zanemarivanjem ili namjernim propuštanjem SAVJETOVANJA ICS-a. Opseg odgovornosti ICS ADVISORY neće premašiti iznos ugovorne cijene i ni u kojem slučaju ICS ADVISORY neće biti odgovoran za bilo koji posljedični gubitak ili gubitak dobiti koji nastanu kao rezultat gore navedenog.

 1. Privremeni raskid

ICS SAVJETOVAČ ima pravo raskinuti ovaj ugovor odmah onog trenutka kada postoji naznaka da se može dogoditi pranje novca, prijevara, financiranje terorizma ili ilegalnost uopće. Klijent će biti odgovoran i odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu ICS SAVJETOVAČU. Potpuna cijena usluga neće se nadoknaditi Klijentu ako ICS SAVJETOVATELJ odluči raskinuti Ugovor kao rezultat gore spomenutih razloga.

U slučaju kršenja propisanih uvjeta ili u slučaju bilo kakvih dezinformacija, porezna uprava može odlučiti opozvati PDV broj, a ICS SAVJETNIK može odlučiti ukinuti svoje knjigovodstvene usluge i podnijeti ostavku na mjesto poreznog predstavnika.

 1. Nadležnost i sporovi

Ovaj će se Ugovor uređivati ​​zakonima Nizozemske. Sve sporove rješavat će nizozemski sudovi. Stranke pristaju na isključivu nadležnost takvih sudova, pristaju prihvatiti dostavu postupka poštom i odriču se bilo koje druge nadležnosti ili obrane koja je inače dostupna.

 1. Integracija

Ja dolje potpisani izjavljujem da Klijent želi koristiti gore navedene usluge, podložno odredbama navedenim u Općim uvjetima i odredbama uz koje je priložen izvadak u tiskanom obliku. Ja se dolje potpisani izričito izjavljujem da se slažem s kojim uvjetima.

Ove uvjete i odredbe izradio je Lwzjuristen

Sjedište ICS Advisory-a je:
Beursplein 37
3011AA Rotterdam
Nizozemska

ICS ima gospodarsku komoru reg. br. 71469710 i PDV br. 858727754

Pronađite i naše:
- Politika cookieja
- Izjava o privatnosti
- Uvjeti poslovanja
- Izjava o odricanju od odgovornosti